My List &
Compare

My List

รายการที่บันทึกไว้

BR Art Therapy Club

 

 

 

 

BR Art Therapy Club
อีกหนึ่งกิจกรรมของ BR ที่ต้องการส่งเสริมให้พนักงานมีความผ่อนคลาย และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จึงเกิดชมรม BR Art Therapy ขึ้น ประเดิมกิจกรรมแรกของชมรมด้วย Mother’s Day Activity
“บอกรักแม่ผ่านการ์ดบูเก้ดอกไม้” บรรยากาศภายในชมรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและไอเดียดีๆของพนักงานในการสร้างสรรค์การ์ดสวยๆเพื่อไปฝากคุณแม่ค่ะ

#เราทำด้วยหัวใจ
#WeAreBRagent
#BecauseWeCare
#TheBangkokResidence
#RealEstateForHappiness