My List &
Compare

My List

รายการที่บันทึกไว้

กนง.คงดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 หวังฟื้นเศรษฐกิจ

 

กนง.คงดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 หวังฟื้นเศรษฐกิจ

 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จึงยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยในระยะสั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ แต่ได้มีการคาดคะเนไว้ว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 3.2 และ 4.8 
ในปี 2564 และ ปี 2565 ด้านระบบการเงินมีเสถียรภาพ แต่ยังคงมีความเปราะบางในภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่เป้าหมายในช่วงกลางปี 2564 
คณะกรรมการฯ เห็นว่าความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

 

โดยนโยบายการเงินต่อไปจะมีการผ่อนคลายต่อเนื่อง ทั้งมาตรการทางการเงินและสินเชื่อเน้นเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ตรงจุด  อาทิ มาตรการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต รวมทั้งผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เกิดผลในวงกว้าง ขณะที่มาตรการทางการคลังช่วยพยุงเศรษฐกิจแบบห้ามขาดช่วง ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

Info : MGONLINE